John Corr whiskey presentation in Bobby Dazzler Pub - 2017